News will be here

Całkowite przejście na energię odnawialną Toyota Motor Europe udało się uzyskać dzięki połączeniu różnych metod. Pierwszą z nich jest produkcja energii odnawialnej na terenach zakładów i innych ośrodków Toyoty, we współpracy z lokalnymi operatorami. Przykładem takich działań jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Toyota Parts Centre Europe w 2010 roku, fabryk TMUK w Burnaston w 2011 roku i w Deeside w 2014 roku, fabryki TMMF w Valenciennes oraz Centrum Logistycznego Toyoty w Illescas w Hiszpanii czy też budowa elektrowni wiatrowej przy Zeebrugge Vehicle Logistics Centre w Belgii. W ten trend wpisuje się również montaż paneli na dachu siedziby Toyota Motor Poland w 2014 roku.

100% energii odnawialnej w działalności Toyota Motor Europe w 2019 roku

Przestawienie wszystkich naszych obiektów w Europie w 100% na energię odnawialną to ważny krok w stronę realizacji planu Toyota Environmental Challenge 2050 [...] Zrównoważony rozwój naszych struktur w Europie jest bardzo ważny, jeśli chcemy, by obywatele i konsumenci nadal wspierali Toyotę. Dzięki sukcesowi rynkowemu naszych hybryd jesteśmy na dobrej drodze, by spełnić europejskie cele ograniczenia emisji CO2 nowych samochodów – ale jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego, podchodzimy do tego zagadnienia całościowo, znacznie wykraczając poza samo ograniczanie emisji”

– dr Johan van Zyl, prezydent i CEO Toyota Motor Europe

Drugi sposób to korzystanie z energii odnawialnej tam, gdzie jest do niej dostęp. Trzeci to zakup europejskich certyfikatów gwarancji pochodzenia energii, zgodnie z dyrektywą z 2009 roku EU Directive 2009/28/EC oraz analogicznych certyfikatów I-REC (“International-Renewable Electricity Certificate”), obowiązujących w krajach nienależących do Unii Europejskiej, zgodnych z międzynarodowymi standardami I-REC.

Stuprocentowe oparcie działalności na energii odnawialnej dotyczy wszystkich struktur Toyoty w Europie: 9 fabryk, 29 przedstawicielstw krajowych, 4 biur TME, ośrodka badawczego (R&D) i 21 centrów logistycznych

Dekarbonizacja zużywanej energii idzie w parze ze stałym dążeniem do ograniczenia ilości zużywanej energii w strukturach Toyoty. Na przykład w porównaniu do 2013 roku (który stanowi punkt odniesienia dla Toyota Environmental Challenge 2050) zużycie energii w fabrykach Toyoty na produkcję jednego samochodu zmniejszyło się o 18%. Toyota potrzebuje o 48% mniej energii do wyprodukowania jednego auta niż wynosi średnia branży w krajach Unii Europejskiej (2,3 MWh).

Realizacja celu przestawienia zakładów produkcyjnych na energię odnawialną na rok przed planowanym terminem

Zrównoważony rozwój jest wpisany w DNA Toyoty, można to sprawdzić czytając raport z 2019 gdzie firma wymienia wszystkie swoje poczynania ekologiczne. Kwestie ochrony środowiska są dyskutowane przez zarząd firmy od 1963 roku. Wtedy w ramach jej struktur powstał Komitet Środowiska (Environmental Committee). Od 1973 roku firma promuje świadomość ekologiczną wśród swoich pracowników w formie organizowanego co roku Zielonego Miesiąca Toyoty. Koncern rozpoczął w 1992 roku tworzenie pięcioletnich planów ograniczania wpływu swojej działalności na środowisko i ochrony cennych zasobów na Ziemi. Dotyczy to nie tylko wpływu samochodów na otoczenie, ale całej działalności firmy.

Toyota Environmental Challenge 2050

Ogłoszona w październiku 2015 roku długofalowa strategia Toyota Environmental Challenge 2050 zawiera 6 głównych celów. Mają na celu transformację działalności firmy w taki sposób, aby bilans jej wpływu na środowisko był pozytywny.

Pierwszy z nich zakłada redukcję, do 2050 roku, średniej emisji CO2 nowych samochodów o 90 procent w stosunku do 2010 roku. Drugi, to dążenie do wyeliminowania emisji CO2 z całego życia samochodu – od produkcji materiałów i części, przez montaż pojazdu, jego transport i użytkowanie, po recykling i utylizację. Neutralne pod względem emisji CO2 mają być także zakłady produkcyjne Toyoty – tak zakłada cel trzeci. Prowadzi do tego rozwój technologii produkcyjnych oraz przestawianie ich na odnawialne źródła energii.

Czwartym globalnym celem Toyoty jest ograniczenie zużycia wody oraz całkowite oczyszczanie zużytej wody przed oddaniem jej do środowiska. Kolejny punkt planu to maksymalna oszczędność zasobów i ochrona środowiska przed skażeniami dzięki skutecznemu recyclingowi oraz korzystaniu z materiałów przyjaznych środowisku. Toyota zamierza w pełni wykorzystywać materiały ze zużytych samochodów do produkcji nowych pojazdów. Ostatni punkt Toyota Environmental Challenge 2050 zakłada ochronę środowiska naturalnego, w tym lasów, i wypracowywanie sposobów przyjaznej koegzystencji ludzi i przyrody. Służy temu między innymi szeroko zakrojona promocja odpowiednich postaw i zachowań wśród społeczności, w tym w gronie pracowników Toyoty.

Ważny krok w kierunku realizacji wyzwania nr 2 (Zerowa emisja CO2 przez cały cykl życia produktu) strategii Toyota Environmental Challenge 2050

Stuprocentowe przejście na odnawialne źródła energii Toyoty w Europie to element realizacji punktu drugiego (Zerowa emisja CO2 przez cały cykl życia produktu) oraz trzeciego (Zerowa emisja CO2 w zakładach produkcyjnych).

News will be here