Guangzhou Opera House, Guangzhou, FOTO: Virgile Simon Bertrand